30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 520 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخصی دیوار یا بنای دیگری را بدون اذن او متمایل به سقوط نماید، عهدهدار صدمه و خسارت ناشی از سقوط آن است.

error: