30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 51 قانون مجازات اسلامی

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء میشود.

error: