30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 509 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

error: