30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 503 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی دیگری را به روی شخص ثالثی پرت کند و شخص ثالث یا شخص پرتشده بمیرد یا مصدوم گردد درصورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی نگردد، جنایت شبه عمدی است.

error: