30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 500 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.

error: