30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 498 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شیئی که توسط انسان یا وسیله نقلیه حمل میگردد به نحوی از انحاء موجب جنایت گردد حملکننده ضامن دیه است.

error: