30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 494 قانون مجازات اسلامی

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

error: