30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 492 قانون مجازات اسلامی

جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه بهنحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

error: