30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 491 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنیٌعلیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یکسال از حین تراضی پرداخت گردد.

error: