30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 490 قانون مجازات اسلامی

درصورتی که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه بهصورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

error: