30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 49 قانون مجازات اسلامی

قرار تعلیق اجرای مجازات بهوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر میگردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی بهطورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میگردد.

error: