30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 489 قانون مجازات اسلامی

درجنایت خطای محض، پرداختکننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

error: