30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 488 قانون مجازات اسلامی

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت بهترتیب زیر است مگر اینکه بهنحو دیگری تراضی شده باشد:
الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری
ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری
پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری
تبصره- هرگاه پرداختکننده در بین مهلتهای مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.

error: