30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 487 قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد.

error: