30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 482 قانون مجازات اسلامی

در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر وعدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه میشود.

error: