30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 480 قانون مجازات اسلامی

در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل میشود.

error: