30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 48 قانون مجازات اسلامی

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است بهطور ساده یا مراقبتی باشد.

error: