30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 479 قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی در اثر رفتار عدهای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را بهطور مساوی بپردازند.

error: