30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 478 قانون مجازات اسلامی

هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه بهطور مساوی بر عهده امتناعکنندگان ثابت میشود و درصورتیکه امتناعکننده یکی باشد به تنهایی عهدهدار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

error: