30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 476 قانون مجازات اسلامی

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

error: