30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 474 قانون مجازات اسلامی

در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیتالمال پرداخت میشود.

error: