30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 472 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده مرتکب است.

error: