30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 469 قانون مجازات اسلامی

عاقله در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، بالغ و در مواعد پرداخت اقساط دیه، تمکن مالی داشته باشد.

error: