30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 468 قانون مجازات اسلامی

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری بهترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند بهصورت مساوی مکلف به پرداخت دیه میباشند.

error: