30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 466 قانون مجازات اسلامی

عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمیباشد.

error: