30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 465 قانون مجازات اسلامی

عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایتهایی که شخص بر خود وارد میسازد نیست.

error: