30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 463 قانون مجازات اسلامی

در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یانکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

error: