30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 462 قانون مجازات اسلامی

دیه جنایت عمدی و شبهعمدی برعهده خود مرتکب است.

error: