30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 460 قانون مجازات اسلامی

در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌعلیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌعلیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمیرسد.

error: