30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 459 قانون مجازات اسلامی

هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌعلیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌعلیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات میشود.

error: