30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 458 قانون مجازات اسلامی

مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.

error: