30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 457 قانون مجازات اسلامی

اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، میتواند از مدعیعلیه، مطالبه قسامه کند و در این صورت مدعیعلیه با قسامه تبرئه میشود.

error: