30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 455 قانون مجازات اسلامی

قتل عمدی موجب دیه، بهشرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات میشود.

error: