30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 454 قانون مجازات اسلامی

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

error: