30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 453 قانون مجازات اسلامی

هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها بهطور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

error: