30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 450 قانون مجازات اسلامی

در جنایت شبهعمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌعلیه یا ولی دم دیه پرداخت میشود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

error: