30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 447 قانون مجازات اسلامی

در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم«تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل میشود.

error: