30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 446 قانون مجازات اسلامی

اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌعلیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمیشود.

error: