30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 445 قانون مجازات اسلامی

مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است.

error: