30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 444 قانون مجازات اسلامی

قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بیحس کردن عضو او، حق مجنیٌعلیه است مگر اینکه جنایت درحال بیهوشی یا بیحسی عضو مجنیٌعلیه اتفاق افتاده باشد.

error: