30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 441 قانون مجازات اسلامی

برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازهگیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

error: