30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 436 قانون مجازات اسلامی

قصاص نفس فقط به شیوههای متعارف، که کمترین آزار را به قاتل میرساند، جایز است و مثله کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» است.

error: