30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 427 قانون مجازات اسلامی

در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرردرکتاب پنجم«تعزیرات» محکوم میشود.

error: