30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 421 قانون مجازات اسلامی

هیچ کس غیر از مجنیٌعلیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

error: