30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 419 قانون مجازات اسلامی

اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌعلیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل میشود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.

error: