30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 417 قانون مجازات اسلامی

در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

error: