30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 416 قانون مجازات اسلامی

اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌعلیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

error: