30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 415 قانون مجازات اسلامی

اگر دندان مجنیٌعلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنیٌعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمیشود.

error: