30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 414 قانون مجازات اسلامی

اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌعلیه غیرشیری باشد، مجنیٌعلیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است.

error: