30 مه 2019

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 412 قانون مجازات اسلامی

اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم میشود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

error: